Oglas za Izradu strategije razvoja turizma Republike Srbije

Na osnovu čl. 11, Zakona o ministarstvima („Sl.glasnik RS“ br. 84/2004),
Ministarstvo trgovine, turizma i usluga Republike Srbije
Beograd, Nemanjina 22-26

oglašava
JAVNI POZIV
za izradu strategije razvoja turizma Republike Srbije

Predmet oglašavanja je izrada strategije razvoja turizma Republike Srbije koja će sadržati najmanje sledeće elemente:

 1. pretpostavke perspektivnog razvoja turizma na području Republike Srbije kao turističke destinacije;
 2. rezultate turističke politike u Republici Srbiji u proteklom periodu;
 3. promene u okruženju i njihov uticaj na strategiju razvoja turizma Republike Srbije;
 4. stratešku viziju perspektivnog razvoja turizma Republike Srbije;
 5. unapređenje sistema podrške za ostvarivanje strategije;
 6. mere za stimulisanje i podriku strateškoj vizija razvoja turizma;
 7. efekte primene strategije razvoja turizma.

PONUĆAČI SU DUŽNI
da prilože operativni plan za izradu strategije i da obezbede poštovanje sledećih principa u izradi strategije:

 • sveobuhvatnost (obuhvat celine sistema turizma);
 • javnost (uvid u faze procesa izrade strategije);
 • ravnomernu zastupljenost kvantitativne i kvalitativne analize.

Ponudu može da dostavi pravno lice:

 • koje je registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti kod nadležnog organa države u kojoj ima sedište;
 • protiv kojeg nije pokrenut postupak prinudnog poravnanja, stečaja ili likvidacije, odnosno da nije prestao sa radom na osnovu sudske ili druge odluke sa obavezujućom snagom;
 • koje nije u roku od pet godina pre objavljivanja javnog poziva pravosnažnom odlukom sudskog ili upravnog organa kažnjeno za krivično delo, privredni prestup, ili prekršaj u vezi sa svojim poslovanjem, odnosno ako mu u tom roku nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je predmet javnogpoziva;
 • koje je izmirilo dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima države u kojoj ima sedište;
 • koje raspolaže neophodnim finansijskim poslovnim kapacitetom;
 • koje raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetima.

Ponuđač uz ponudu dostavlja sledeće dokaze o ispunjenosti uslova:

 • izvod iz sudskog ili drugog registra;
 • potvrdu trgovinskog suda da protiv ponuđača nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, te da nije prestao sa radom;
 • uverenje nadležnog organa da ponuđač kao pravno lice i ovlašćeno lice pravosnažnom odlukom sudskog ili upravnog organa nisu kažnjeni za krivično delo, privredni prestup ili prekršaj u vezi sa svojim poslovanjem u roku od pet godina pre objavljivanja javnog poziva;
 • potvrdu nadležnog poreskog organa države u kojoj ima sedište, odnosno potvrdu Poreske uprave;
 • potvrdu nadležnog organa koja vodi evidenciju iz datih dozvola za obavljanje odgovarajućih delatnosti;
 • bilans stanja overen od strane ovlašćenih revizora za poslednje tri godine;
 • referentnu listu do sada urađenih projekata;
 • referentnu listu istraživača, odnosno saradnika;
 • potvrdu o poslovnim i tehničkim kapacitetima;
 • dokaz o uplati.

Ispunjenost uslova ponuđač dokazuje originalnim dokumentima ili overenom fotokopijom od strane nadležnog organa ili ovlašćenog lica ponuđača.

Naručilac ne izabrati najpovoljnijeg ponuđača primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude koja obuhvataju: cenu, rok izrade, reference ponuđača i ostale pogodnosti.

Vrednosti u ponudi moraju biti iskazane u dinarima bez poreza na dodatnu vrednost.

Važnost ponude mora da bude 60 dana.

Dokumentacija neophodna za davanje ponude može se preuzeti u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i usluga, Nemanjina 22-26, treći sprat, kancelarija broj 11, do 14 časova, uz ovlašćenje, odmah po objavljivanju.

Prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije zainteresovani ponuđači su dužni da prilože dokaz o uplati 1.000,00 dinara na račun Ministarstva trgovine, turizma i usluga, broj 840-1562845-88, poziv na broj 08-11200-0000-74232171, svrha: Troškovi konkursne dokumentacije.

Ponude se podnose u zapečaćenoj koverti na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, Nemanjina 22-26. Koverat sa ponudom mora imati oznaku: „Ponuda – ne otvarati“, a na poleđini naziv ponuđača i adresu. Na koverti se mora naznačiti na koji se javni poziv ponuda odnosi.

Ponude se dostavljaju na srpskom jeziku.

Ponude moraju biti potpisvne i overene od strane ponuđača.

Rok za podnošenje ponude je 30 dana od dana objavljivanje u „S. glasniku RS“ i dnevnim novimama. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu naručiocu najkasnije poslednjeg dana navedenog roka do 14 časova.

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, prvog radnog dana nakon isteka roka predviđenog za dostavljanje ponuda u 12 časova, u prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i usluga na trećem spratu. Neblagovremene i nepotpune ponu de se neće razmatrati.

U smislu člana 98. stav 1. tačka 9. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 93/02 i 55/04) na ovaj javni poziv ne primenjuju se odredbe Zakona o Javnim nabavkama.

Za sve bliže informacije možete se obratiti na telefon 363-1349.

Predstavnici ponuđača koji učestvuju u postupku javnog otvaranja ponuda podnose punomoćje u postupku.

O rezultatima javnog poziva svi ponuđači biće pismeno obavešteni.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s